ستاد اداره کل کتابخانه های عمومی استان خوزستان


منصور کوهی رستمی
سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی خوزستان
06133331093  

امیرکمال کمایی
اداره برنامه ریزی و انجمنها
داخلی114

مجتبی سعادتی
مسئول روابط عمومی
061-3332227
داخلی112

محمد باقر تاجر
مدیرحراست
061-3332227
داخلی 118

حسین صفری
مسئول امور کتابخانه ها
داخلی 144

لیلا بذرکار
کارشناس اداری

داخلی 115

سارا کیانفرد
سرپرست مالی

داخلی 206

محمد صالحی زاده
مسئول امور عمرانی
061-33364320

سید احسان شاهرکنی
کارشناس انفورماتیک
داخلی 114

صادق خوب نژادیان
کارشناس امور حقوقی

سبحان رضاپور
کارشناس امور فرهنگی
داخلی 124

محمد فروغی نژاد
کارشناس منابع

داخلی 213

سید رحیم مرعشی 
کارشناس منابع

داخلی 217

مژگان طافی
کارشناس امور کتابخانه ها

داخلی 116

نگار موری بختیاری
کارشناس امور کتابخانه ها
داخلی 215

بهار مهدی پور
امور مشارکت ها 
داخلی 140

محمد دارویی
ناظر عمرانی
06133364320

سجاد مردانی
ناظر عمرانی
06133364320

مسعود مرفوع
ناظر عمرانی
06133364320

عبدالکاظم شیاعی
مسئول دفتر مدیرکل
داخلی111
 061-33331093

عبدالله فاضلی
کارشناس امور انجمن ها
داخلی 120

سبحان رضاپور
 امور فرهنگی
داخلی 124

مرجان موسوی
امور مالی
داخلی 124

افسانه قاضی زاده
کارشناس روابط عمومی
داخلی 112

منصوره حسینی
 امور مالی
داخلی 204

محسن مقدمی
 امور مالی
داخلی 225

سید محمد موسوی
 امور مالی
داخلی 204

زینب چیت ساز
امور اداری
داخلی 124

ناهید محمودی
امور دبیرخانه
داخلی 117

مهین موسوی
امور بودجه
داخلی 216

فاطمه کاتبی
امورآماو برنامه ریزی
داخلی 113

علی مقدم
کارشناس امین اموال
داخلی 228

امید عبدی مراغه
متصدی میز خدمت
داخلی 139

 
تعداد بازديد اين صفحه: 2281
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما